A dokumentumok besorolási rendje.

 

A BTA KÖNYVTÁRÁNAK SZAKRENDSZERE

1 Bibliák

                11 Biblia Hebraica

                12 Septuaginta (a héber biblia görög fordítása)

                13 Novum Testamentum Graece

                14 Vulgata (latin) és más ókori fordítások

                15 Magyar nyelvű Bibliák

                16 Idegen nyelvű Bibliák

                               161 Angol nyelvű Bibliák

                               162 Német nyelvű Bibliák

                               163 Bibliák nem világnyelveken

                               164 többnyelvűek

                17 Bibliafordítások története

2 Általános művek

       21 Bibliai kézikönyvek, szótárak

        22 Teológiai kézikönyvek

        28 Bibliográfiák

3 Írásmagyarázati teológia

        31 Bibliai nyelvtudomány

                    311 Héber nyelv

                              311.1 Héber nyelvkönyvek

                              311.2 Héber nyelvtanok

    311.3 héber szótárak

     311.4 Papiruszok

                                312 Görög nyelv

                                               312.1 Görög nyelvkönyvek

                                               312.2 Görög nyelvtanok

                                               312.3 Görög szótárak

                                               312.9 Nyelvtörténet, papiruszok

                               313 Latin nyelv

                               314 Más ókori nyelvek, arámi, szír

                                               314.1 Arámi nyelv

                                               314.2 Szír nyelv

                               315 Konkordanciák

                32 Bibliai kortörténet

                                321 Az Ószövetség kora

                               322 Intertestamentális kor

                                               322.1 Az intertestamentális kor történelme

                                               322.2 ÓSZövetségi apokrif és pszeudoepigráf irodalom

                                               322.3 Kumrán

                               323 Az Újszövetség kora

                                               323.1 Az újszövetségi kor történelme

                                               323.2 ÚSZövetségi apokrif irodalom

                                               323.3 A judaizmus és irodalma

                33 Bibliai földrajz

                34 Bibliai archeológia

                                341 Régészet

                               342 Szokások, néprajz

                35 Bevezetéstan (izagógika) (szerzőség, keletkezés, hatástörténet)

                                351 Általános bibliai bevezetés

                               352 Ószövetségi bevezetés

                               353 Újszövetségi bevezetés

                36 Hermeneutika (megértés, értelmezés)

                                361 A hermeneutika általános kérdései

                               362 Írásmagyarázati módszerek, bibliakritika

                37 Szövegmagyarázatok, kommentárok

                               371 Teljes bibliai kommentárok, sorozatok

                               372 Ószövetségi kommentárok

                               373 Újszövetségi kommentárok

                38 Bibliai teológia

                                381 Összefoglaló bibliai teológia

                               382 Ószövetségi teológia

                                               382.1 Összefoglaló művek („OT theology”)

                                               382.2 Törvény

                                               382.3 Profetizmus

                                                               382.3B Apokaliptika

                                               382.4 Költészet és bölcsesség

                                               382.5 Történetírás (történeti könyvek)

                               383 Újszövetségi teológia

                                               383.1 Összefoglaló művek („NT theology”)

                                               383.2 Jézus

                                               383.3 Pál

                                               383.4 Az újszövetségi gyülekezet

                                               383.5 Újszövetségi apokaliptika

4 Rendszeres teológia

                41 Teológiai bevezetés

                                411 A teológia problémái

                               412 Teológiatörténet

                               413 Neves teológusok, munkáik

                               414 Teológiai irányzatok

                               415 Teológusok életrajza

                42 Dogmatika

                                421 Bevezető és összefoglaló művek

                               422 Kinyilatkoztatás, theologia specialis

                               423 Kozmológia

                               424 Antropológia

                               425 Hamartiológia (a bűn rontása) – szoteriológia (megváltástan)

                               426 Krisztológia

                                               426.1 Mariológia

                               427 Pneumatológia (Szentlélektan)

                               428 Ekkléziológia (egyháztan)

                               429 Eszkatológia (túlvilág)

                43 Etika

                               431 Összefoglaló művek

                               435 Szociáletika

                44 Apologetika

                45 Hitvallások, felekezettudomány

                               451 Hitvallások

                               452 Felekezettudomány

                46 Ökumenika

5 Egyháztörténeti teológia

                51 Egyetemes egyháztörténet

                                511 Összefoglaló művek

                               512 Korai egyház

                               513 Középkor

                               514 Reformáció

                               515 A reformáció utáni korszak

                               516 XX. század

                52 Magyar egyháztörténet

                                521 Összefoglaló művek

                               522 Középkor

                               523 Reformáció

                               524 A reformáció utáni korszak

                               525 XX. század

                53 Az anabaptisták és baptisták története

                                531 Az anabaptisták története

                               532 A baptisták egyetemes története

                               533 A magyar baptisták története

                54 Egyháztörténeti források

                                541 Az egyetemes egyháztörténelem forrásai

                               542 A magyar egyháztörténelem forrásai

                               543 Baptista egyháztörténelmi források

                55 Életrajzok

                56 Egyházművészet

                57 Dogmatörténet, patrisztika

6 Gyakorlati teológia

                61 Bevezető és összefoglaló művek

                62 Katechetika (tanítás)

                                621 Összefoglaló művek

                               622 Tanítói munka a gyülekezetben

                               623 Bibliatanulmányozás

                               624 Ifjúsági munka

                                625 Gyermekmunka, vasárnapi iskola

                               626 Iskolai hitoktatás

                63 Homiletika (prédikációtan)

                                631 Homiletikai tankönyvek

                               632 Igehirdetések, elmélkedések, homíliák

                               633 Áhítatok, napi elmélkedések

                64 Poimenika (lelkigondozás)

                65 Missziótan

                               65.1 vezetés, gyülekezetvezetés

                66 Liturgika

                                668 Himnológia

                67 Egyházjogtan

                                675 Baptista egyházszervezet

7 Teológiai évkönyvek, gyűjteményes művek

8 Hitbuzgalmi irodalom

Nem teológiai irodalom (NT)

                0E Tudománymódszertan

                003E Írásrendszerek és írások

                030E Enciklopédiák, általános lexikonok, szótárak

                08E Gyűjteményes művek

                1E Filozófia, pszichológia

                               1E Filozófia

                               159.9E Pszichológia

                29E Általános és összehasonlító vallástudomány

291E Általános és összehasonlító vallástudomány, vallástörténet

292E Nem keresztény vallások

                31E Szociológia

                34E Jog, jogtudomány

                               341.123E ENSZ

                               342E Államjog, alkotmányjog, közjog, államigazgatási jog

                               347E Polgári jog, magánjog

                37E Nevelés és oktatás (pedagógia)

                39E Néprajz

5E Matematika és természettudományok

6E alkalmazott tudományok

7E Művészet, zene

8E Nyelv és irodalom

                80E Nyelvtudomány, szótárak

                82E Irodalomtudomány, szépirodalom

82E(VSZ) Vallásos szépirodalom

82E(JI) Jézus élete irodalom

9E Régészet, földrajz, életrajz, történelem

                902E Régészet

                91E Földrajz

                929E Életrajz

                930E Történelem, történettudomány

                               930.9E Világtörténet – egyetemes történelem

                               931E Az ókori népek története

                               943.9E Magyarország története

                               956.94E Palesztina és Izrael története

SZ - Szakdolgozatok

B - Bibliagyűjtemény

M - Muzeális dokumentumok

TV – tanszéken van

T – tanszék

H – hangkazetta

F – füzet, jelzetsor legvégén, mappákban vannak

v – videó

KSz – könyvtári szakirodalom

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
     
       
       
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
       
 
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
       
       
     
       
       
       
       
         
         
         
         
 

 

Joomla templates by a4joomla