könyvtár legutóbb beszerzett és feldolgozott dokumentumai

2018 - 2019

 

15777 Magyarországi egyházak,felekezetek,vallási közösségek 1995-96   Miniszterelnöki Hivatal 1996
15778 Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek : 1994. [Szerk. Egyed Albertné Németh Judit] Művelődési és Közoktatási Min. 1993
15779 Júdás evangéliuma Simon Mawer ; [ford. Orémuszné Kertész Tímea] Gold Book [2002]
15780        
15781        
15782 Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal Charles H. Spurgeon. Evangéliumi K. [2008] cop. 1988
15783 Életszabályok : a Tízparancsolat : kihívás és tájékozódás napjainkban Notker Wolf ..., Matthias Drobinski ; [ford. Lukács József] Vigilia 2015
15784 Karácsony titka : a teológia és az irodalom tükrében [szerk. Lukács László és Puskás Attila] Vigilia 2015
15785 Reformáció, közvetítés, nyilvánosság Mészáros Márton Fiatal Írók Szövetsége ; Ráció 2014
15786 Zsidók a magyar társadalomban. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről 1790-2012. I. rész. KOMORÓCZY Géza Kalligram, 2015
15787 Zsidók a magyar társadalomban. Írások az együttélésről, a feszültségekről és az értékekről 1790-2012. II. rész. KOMORÓCZY Géza Kalligram 2015
15788 Biológia 2. kötet : ember, bioszféra, evolúció Fazekas György, Szerényi Gábor Scolar Kiadó 2015
15789 A Biblia növényei Fráter Erzsébet Scolar Kiadó 2017
15790 Magyar képek : fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből 1940-1956 Tallián Tibor Balassi Kiadó 2014
15791 A zenei hallás : szöveggyűjtemény szerk. Fülöp József KRE ; L'Harmattan 2015
15792 A keresztség ünnepe szerk. Szabó Lajos Luther, 2015
15793 Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva René Girard ; Ford. Lisztes Gábor, Szalay Gabriella L'Harmattan Kiadó-Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszék 2015
15794 Napló 1917-1922 / ifj. Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila] ; [szerk. Hevesi Judit, Kovács Lajos] Andrássy Gyuláné ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila] ; [szerk. Hevesi Judit, Kovács Lajos] Szépmíves 2018
15795 Márai Sándor : a huszadik század koronatanúja Márai Sándor : a huszadik század koronatanúja Szépmíves 2018
15796 Kultúra, tudomány, társadalom Márkus György, Tordai Zádor Atlantisz 2017
15797 Hunok és rómaiak : Priskos rhétor összes töredéke Priskos ; [ford. Kató Péter, Lindner Gyula, ... Szilágyi Sándor] ; [a Priskos és műve c. fejezetet írta ... Lindner Gyula] ; [a hunok története c. fejezetet írta ... Sólyom Márk] Attraktor 2017
15798 Gulag : számontartva Prevozné Balogh Irén, Rostás Gábor Szépmíves 2018
15799 Emancipáció : Integráció vagy asszimiláció : Tanulmányok az emancipációs törvény 150. évfordulója alkalmából Szerkesztette Molnár Judit Kronosz Kiadó, Szegedi Zsidó Hitközség 2018
15800 Buddha vagy Jézus? : Barlaam és Joszaphát a vallások keresztútján Simon Róbert Corvina 2017
15801 Az emlékezet társadalmi keretei Maurice Halbwachs ; [ford. Sujtó László] Atlantisz 2018
15802 Autonómia és paternalizmus : az orvos-beteg kapcsolat etikai kérdései a modern medicinában Rózsa Erzsébet Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017
15803 A világháború problémái ifj. gróf Andrássy Gyula ; [az angol, francia és német részleteket ford. Hevesi Judit, Kovács Attila Zoltán] Szépmíves 2018
15804 A morál genealógiája : vitairat Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba] Attraktor 2011
15805 A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése Glant Tibor Debreceni Egyetemi K 2018
15806 A szégyen reprezentációi Balogh László Levente, Horváth Andrea, Pabis Eszter szerk. Debreceni Egy. K 2017
15807 A Sion-hegy alatt : Ady Endre istenes versei [összeáll., bev. Szabó Lőrinc] Szt. István Társ 2019
15808 A Munkásőrség története és előzményei Kiss Dávid Veritas Történetkut. Int. 2017
15809 A tiszta ész kritikája Immanuel Kant ; ford. Kis János Atlantisz 2018
15810 Az egyház társadalma, a társadalom egyháza : egyház és társadalom Közép- és Kelet-Európában a 20. században [... szerk. Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán] ; [kiad. a META Egyesület] META Egyesület 2018
15811 Teológia és történettudomány : antológia az egyháztörténet-írás elméleti kérdéseiről Szerk. Bánkuti Gábor et al... ; [... ford. Görföl Balázs, Görföl Tibor] Történészcéh Egyes. ; META Egyes 2018
15812 Ünnepen és emléknapon : versek és forgatókönyvek nemzeti évfordulók, iskolai ünnepek, emléknapok megrendezéséhez Döme Zsuzsa Eötvös J. Kvk 2012
15813 Sokszínű zenepedagógia : tanulmányok a zeneoktatás szerepéről, módszereiről és társadalmi hatásairól szerk. Váradi Judit, Szűcs Tímea Debreceni Egyetemi K. 2017
15814 Pszichológia mindenkinek : 3. köt.     2018
15815 Pszichológia mindenkinek 4. : Zavarok,terápiák,stressz,stratégiák Philip Zimbardo, Robert Johnson, Vivian McCann ; [ford.Dövényi Ibolya] Libri 2018
15816 Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában : válogatott tanulmányok, 2. Pócs Éva L'Harmattan Könyvpont ; Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék 2018
15817 Meseatlasz ill. Claudia Bordin ; [ford. Nagy Antal] Naphegy K 2018
15818 Kötődés és pedagógia : kötődéskutatások pedagógiai szempontú elemzése Zsolnai Anikó Eötvös J. Kvk 2018
15819 Katona József, Madách Imre válogatott művei Katona József ; [vál., sajtó alá rend. és jegyz. Nagy Imre] Balassi, 2017
15820 Izrael az új népvándorlás korában : naplók, riportok, esszék, interjúk, 1984-2018 Kőbányai János Múlt és Jövő Kv 2018
15821 Histográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai : tanulmányok a Posticum 2015-ben és 2016-ban tartott egyháztörténeti konferenciáinak előadásaiból [szerk. Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán] META Egyesület 2018
15822 Hierarchiák fogságában : Kelet- és közép-európai nők a globális idősgondozói ellátórendszerben Turai Tünde Balassi ; MTA BTK cop. 2018
15823 Az átalakulás szimbólumai : egy skizofréniás eset előzményeinek elemzése C. G. Jung ; [ford. Sára Balázs] Scolar 2018
15824 Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században [... szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár] META Egyesület 2018
15825 Áldozat, divináció, istenítélet : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben szerk. Pócs Éva Balassi cop. 2018
15826 A zenepedagógia múltja, jelene és jövője : tanulmánykötet a felsőfokú zenetanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából rendezett konferencia előadásaiból Váradi Judit, Szűcs Tímea szerk. Debreceni Egy. K 2018
15827 A nyelv grammatikája : a nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán Fehér Krisztina Debreceni Egy. K., 2018
15828 A mese hídszerepe összeáll. és szerk. Szávai Ilona Pont cop. 2017
15829 A magyar nyelv nagyszótára 7. köt. [főszerk. Ittzés Nóra] MTA Nyelvtudományi Intézet 2018
15830 A magyar nyelv jelene és jövője szerk. Tolcsvai Nagy Gábor Gondolat cop. 2017
15831 A Biblia növényei Fráter Erzsébet ; [fotók: Fráter Erzsébet et al.] Scolar 2019
15832 A betlehemi úton Kindelmann Győző ; [ill. Rékassy Eszter] Szt. István Társ 2002
15833 Magyar nyelvtan : Formák, funkciók, összefüggések Hegedűs Rita Tinta Könyvkiadó 2019
15834 A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig : bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára T. Litovkina Anna, Farkas Edit Tinta Kvk 2019
15835 Mi a szösz? 300 magyar szólásmondás eredete Bárdosi Vilmos Tinta kvk 2019
15836 Magyar szókincsbővítő diákszótár : 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata szerk. Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára ; [ill. Horváth Ágnes] Tinta Könyvkiadó 2018
15837 Poétikai kisszótár : 500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal szemléltetve Zsilka Tibor Tinta 2019
15838 Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal Rónay Ágnes Tinta Kvk 2018
15839 Magyar-angol szólásszótár Nagy György Tinta 2018
15840 Szerezz okosságot! : 630 bibliai idézet magyarul és németül nyelvtanulóknak : Erwirb dir Einsicht! : 630 biblische Zitate für Sprachlernen in Ungarisch und Deutsch [összeáll. Dobóczi Anna, Tóth Zsófia] Tinta Kvk 2019
15841 Magyar-olasz alapszótár Ágnes Bánhidi Agnesoni ; [... közrem. Niccoláo Pulcinelli, Francesco Pulcinelli] Tinta Kvk 2018
15842 Szavak eredete munkafüzet : Feladatok a szószármaztatások felkutatásához és magyarázatához Vígh-Szabó Melinda Tinta Kvk 2019
15843 Helyesírási munkafüzet : feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához Fercsik Erzsébet Tinta Kvk cop. 2016
15844 Szólások és közmondások : munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval című kiadványához Bárdosi Vilmos, Csobothné Hegedűs Mária ; [rajzok Tóth Péter] Tinta 2012
15845 Hasonlatok Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Hasonlatszótár című kiadványához Balázsi József Attila Tinta 2019
15846 Gina és Rosamunda Pásztor Árpád 1877-1940 Tinta 2019
15847 II. Rákóczi Ferenc élete Márki Sándor Tinta 2019
15848 Shakespeare-mesék : Szentivánéji álom, Romeo és Júlia, Hamlet, dán királyfi : három mese angolul és magyarul nyelvtanulóknak : Tales from Shakespeare : A midsummer night's dream, Romeo and Juliet, Hamlet, Prince of Denmark : Three tales in English and Hungarian for language Charles és Mary Lamb ; ford. Vas István Tinta Könyvkiadó cop. 2017
15849 Erdélyi motívumok kifestőkönyve [összeáll. Horváth Ágnes] Tinta Kvk cop. 2016
15850 Matyó motívumok kifestőkönyve összeáll. Horváth Ágnes Tinta Kvk 2017
15851 Keresztyén misszió ma : bevezetés Michael W. Goheen ; [fordította Czövek Tamás] Kálvin Kiadó 2019
15852 Életrevaló : bibliaismeret 1. : munkafüzet [írta: Sinkáné Zombory Katalin ; rajzolta: Egri Mónika] HARMAT - BOK 2017
15853 Életrevaló : bibliaismeret 2. : munkafüzet [írta Sinkáné Zombori Katalin] ; [rajzolta Egri Mónika] Harmat ; Baptista Oktatási Központ 2014
15854 Életrevaló : bibliaismeret 3. : Munkafüzet [írta Sinkáné Zombory Katalin ; rajzolta Egri Mónika] Harmat ; Baptista Oktatási Központ, 2015
15855 Életrevaló : bibliaismeret 4. : Munkafüzet [írta Sinkáné Zombori Katalin] ; [rajzolta Egri Mónika] Harmat ; Baptista Oktatási Központ 2017
15856 Életrevaló : bibliaismeret 5. : Munkatankönyv [szerző Révész Szilvia] ; [alkotószerk. Bayer Anna] ; [ill. Narancsik Krisztina] Harmat : Baptista Oktatási Központ 2016
15857 Életrevaló : Bibliaismeret 6. : Munkatankönyv [írta Ács Pálné, Dan Tiborné, Paróczi Anita] Harmat-BOK 2014
15858 Életrevaló : bibliaismeret 7. : Munkatankönyv [Bognár Tiborné Erika, Dan Tiborné ; szerk. Bayer Anna] Harmat : Baptista Oktatási Központ 2015
15859 Életrevaló : bibliaismeret 8. : Munkatankönyv Dan Tiborné ; szerk. Bayer Anna Harmat : Baptista Oktatási Központ, 2016
15860 Életrevaló : bibliaismeret 7. : Tanári kézikönyv [írta Dan Tiborné] Harmat ; Baptista Oktatási Központ, 2015
15861 Életrevaló : bibliaismeret 6. : Tanári kézikönyv [írta Ács Pálné, Dan Tiborné, Paróczi Anita] ; [szerk. Bayer Anna] Harmat : Baptista Oktatási Központ 2014
15862 Életrevaló : bibliaismeret 5. : Tanári kézikönyv [szerző Révész Szilvia] ; [alkotószerk. Bayer Anna] Harmat : Baptista Oktatási Központ 2013
15863 Életrevaló : bibliaismeret 4. : Tanári kézikönyv Írta Szarka-Bögös Réka Harmat ; Baptista Oktatási Központ 2016
15864 Életrevaló : bibliaismeret 3. : Tanítói kézikönyv [Keményné Papp Szilvia, Kormányi Anna] Harmat : Baptista Oktatási Központ 2015
15865 Életrevaló : Bibliaismeret 2. : Tanítói kézikönyv [írta Bónyané Szebegyinszki Janka, Kormányi Anna] ; [a Gondoltok szerzője Sinkáné Zombory Katalin] ; [szerk. Bayer Anna] Harmat ; BOK, 2014
15866 Életrevaló : bibliaismeret 1. : Tanítói kézikönyv [szerzők Hodozsó Edit] ; [Alkotószerk. Bayer Anna] Harmat : Baptista Oktatási Közpon 2013
15867 Életrevaló : bibliaismeret 1. : Tanítói kézikönyv [szerzők Hodozsó Edit] ; [Alkotószerk. Bayer Anna] Harmat : Baptista Oktatási Közpon 2013
15868 Bibliaismeret : baptista hittan 9. osztály [szerző Varga Attila et al..] ; [alkotószerk. Varga Attila] Baptista Oktatási Központ, 2018
15869 Bibliaismeret : baptista hittan 10. osztály [szerző Varga Attila et al..] ; [alkotószerk.Varga Attila] Harmat : Baptista Oktatási Központ 2019
15870 Bibliaismeret : baptista hittan 11. osztály [írta Győri Kolos, Varga Attila] ; [szerk. Varga Attila] Baptista Oktatási Központ 2019
15871 Bibliaismeret : baptista hittan 12. osztály [szerző Varga Attila] ; [alkotószerk. Varga Attila] Baptista Oktatási Központ 2019
15872 Flow : az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit] Akadémiai Kiadó 2018 cop. 1997
15873 Eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft : Beitrage einer International Tagung des Berliner Instituts für vergleichende Staat-Kirche-Forschung in Kooperation mit der Theologischen Hochschule Elstal, Berlin, 6. und 7. Dezember 2017 Martin Rothkegel, Reinhard Assmann Insituts für vergleichende Staat-Kirche-Forschung, 2017
15874 A Heidelbergi Káté magyarázata : hálaadásra vezető vigasztalás, 129 kérdés-feleletben Fekete Károly Kálvin 2013
15875 Fabulák : a bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint azoknak értelme Heltai Gáspár ; ... Keleti Arthur átiratát követve ... M. Napló, 2017
15876 Cigánymissziós mozgalmak hatása Magyarországon Gyetvai Gellért, Rajki Zoltán Cigány Módszertani és Kutató Központ 2014
15877 Európa Bibliája Cserbik János - Tonhaizer Tibor Advent Kiadó 2018
15878 A világ vallásairól közérthetően : "mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" Halmos Sándor Magánkiadás 2019
15879 Önéletrajz és visszaemlékezések Kovács Gyuláné    
15880 A nagy történet : hogyan találjuk meg a küldetésünket a Biblia elbeszélésében? Craig G. Bartholomew, Michael W. Goheen ; [ford. Kóczián Viktória] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat Magyar Bibliatársulat ; Kálvin 2018
15881 Forrásközelben Gáncs Péter Luther 2018
15882 Keresztyén misszió ma Michael W. Goheen ; [fordította Czövek Tamás] Kálvin Kiadó 2019
15883 Az ószövetségi iratok hitelessége és érvényessége Walter C. Kaiser ; [ford. Darvas-Tanács Erik] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány 2018
15884 Vy Testamentu Mag'ar n'elwen, mell'et az Goeroeg, és Diak nelwboel vyonnan fordytank ... [ford. Sylvester János] Kossuth ; MTA Kvt. és Inf. Közp cop. 2017
15885 The restoration of Christianity : an English translation of Christianismi restitutio, 1553 by Michael Servetus ; translated by Christopher A. Hoffman and Marian Hillar ; notes by Marian Hillar ; with a preface by Alicia McNary Forsey Edwin Mellen Press c2007
15886 Viszály és együttélés : vallások és felekezetek a török hódoltság korában Szerk. Ittzés Gábor Universitas 2017
15887 Az Ószövetség és a reformáció : tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből Szerk. Kustár Zoltán, Németh Áron DRHE 2018
15888 A kápráztató sötétség : szempontok a lelkivezetéshez Owe Wikström ; [ford. Széchey Orsolya] Luther K. 2013
15889 Élet a gyülekezetben : alapvető és aktuális kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében Szabó Lajos Luther 2013
15890 Luther válogatott művei, 7. Levelek [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi Zoltán] Luther 2013
15891 7 nap, amely megosztja a világot : a világ kezdete Mózes első könyve és a tudomány szerint John C. Lennox ; [ford. Farkas Ildikó] Harmat 2016
15892 Bálványaink : ismert és rejtőzködő istenek Timothy Keller ; [ford. Gulyás Melinda] Harmat ; Koinónia 2015
15893 A bocsánatkérés 5 nyelve : amikor nem elég a "sajnálom" Gary Chapman és Jennifer Thomas ; [ford. Kolláth Edina] Harmat Kiadó, 2017
15894 Az elhívás : életünk céljának megtalálása és beteljesítése Os Guinness ; [ford. Erdélyi András] ; [közread. a] ... Keve Harmat ; Keve 2012
15895 Gyermekre vágyva : bátorítás a meddőség fájdalmával küzdőknek Debra Bridwell ; [ford. Egri-Nyári Barnabás] Harmat 2016
15896 Hiszek az igehirdetésben John R. W. Stott ; [ford. Széll Bulcsú] Harmat 1992
15897 Játéktár a Mesélő Bibliához Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; [... ill. Kállai Nagy Krisztina] Harmat 2012
15898 A jól működő család 5 jellemzője Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek] Harmat 2019
15899 Kegyelem itt és most : 365 bibliai üzenet gyerekeknek Max Lucado hasonló című könyve alapján Tama Fortner ; [ford. Szőczi János] ; [kiad. a ... Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány ...] Harmat ; Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány 2015
15900 Személyiségtípusok : mit kezdjünk adottságainkkal? Ole Hallesby ; [ford. Jurány György] Harmat 2007
15901 Útitárs : Bibliai elmélkedés az év minden napjára Szikszai Béni [szerző]* Harmat 2018
15902 Bonhoeffer : pásztor, mártír, próféta, kém : egy igaz "nem-zsidó" a Harmadik Birodalommal szemben Eric Metaxas ; [ford. Berényi György és Kriszt Éva] ; [Timothy J. Keller előszavával] Immanuel Szószóró cop. 2014
15903 Mintaházasság : házassági tanácsadói kézikönyv Dag Heward-Mills ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka] Immanuel Szószóró cop. 2014
15904 A szenvedélyes mami : merj szülőként fellépni a mai világban! Susan Merrill Immanuel Szószóró cop. 2015
15905 Nem pusztán rajongó : hogyan válhatok Jézus teljesen elkötelezett követőjévé? Kyle Idleman ; [ford. Horváth Zita] Immanuel Szószóró cop. 2014
15906 Isten igéjének megvallása : üzenetek az év minden napjára Derek Prince ; [kiad. az Immanuel Alapítvány] Immanuel Alapítvány cop. 2011
15907 Akik elhagynak Dag Heward-Mills Immanuel Szószóró cop. 2013
15908 Megelőzés! Megelőzés! Megelőzés! : a homoszexuális állapot megelőzése fiatalkorban Don Schmierer ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány   2006
15909 Egy vidám földműves életbevágó tanácsai : Szántó János beszédei Charles Heddon Spurgeon ; [ford. ... és átd. Szabadi Gusztáv] Evangéliumi Kiadó ; Szent Gellért Kiadó 2013
15910 Ha vetünk, aratunk is : Szántó János újabb vidám bölcselkedései Charles Heddon[!] Spurgeon ; [sajtó alá rend. Nagy Alexandra] Evangéliumi K. ; Szt. Gellért Kiadó [2017]
15911 Én, az Úr vagyok a te gyógyítód C. H. Spurgeon Evangéliumi Kiadó 2015
15912 Krisztus az Ószövetségben C. H. Spurgeon Evangéliumi Kiadó 2018
15913 A hit nemes harca : ószövetségi igehirdetések C. H. Spurgeon Evangéliumi K. 2012
15914 Láttuk Jézus Krisztus dicsőségét : igehirdetések az Úr Jézus csodáiról C. H. Spurgeon Evangéliumi K 2014
15915 Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal Charles H. Spurgeon. Evangéliumi K. [2008] cop. 1988
15916 Ó, hála az Úrnak! : Fanny Crosby, a vak énekszövegszerző élete Bernard Ruffin Evangéliumi K cop. 2011
15917 Az imádkozás ábécéje Szerk. Szabó Lajos ; [ill. Gyarmathy Ildikó] ; [fotók Bérces Flóra] Luther Kiadó 2018
15918 A keresztség ünnepe Szerk. Szabó Lajos Luther 2015
15919 Hol van a te testvéred? Szerk. Orosz Gábor Viktor Luther Kiadó 2011
15920 Homiletika ökumenikus palettán : együttgondolkodó előadások az igehirdetésről Szerk. Szabó Lajos Luther Kiadó 2013
15921 Életünk történetei : útmutató bibliai történetek elbeszéléséhez Frieder Harz ; [ford. Lázárné Skorka Katalin] Luther 2013
15922 A megagyülekezet : hogyan növekedhet a gyülekezeted? Dag Heward-Mills ; [ford. Tóth Patrícia] Immanuel Szószóró 2014
15923 Gyülekezet-növekedés ... lehetséges! Dag Heward-Mills Immanuel Alapítvány 2014
Joomla templates by a4joomla