Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára

Könyvtárhasználati szabályzat

A Könyvtár elérhetőségei:

Baptista Teológiai Akadémia

1068 Budapest, Benczúr u. 31.

második emelet 25. teremmel szemben

 
(06-1) 342-7534/121
konyvtar@bta.hu
www.konyvtar.bta.hu
 

 

Az Olvasók a megfelelő erkölcsi és anyagi felelősség vállalása mellett vehetik igénybe a Könyvtár helyiségét, berendezését és szolgáltatásait.
 
A Könyvtár szolgáltatásai nyilvánosak, a BTA hallgatóin és munkatársain kívül bárki igénybe veheti a BTA hallgatóival és munkatársaival azonos feltételekkel.
 
Az Olvasó a Könyvtár használatával és a beiratkozással elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot.
 
Beiratkozáskor az Olvasó azonosításhoz és elérhetőséghez szükséges adatait (név, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési cím, e-mail, telefonszám, születési hely és idő) erre rendszeresített nyomtatványon és a könyvtári adatbázisban rögzítjük.
 
A beiratkozó Olvasó aláírásával is elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot. Az adatokat bizalmasan kezeljük.
 
Az Olvasó az adataiban bekövetkező változást a legközelebbi könyvtárhasználatkor köteles bejelenteni.
A könyvtárhasználatról – az Olvasó személyes adatai nélkül – statisztikai adatgyűjtés folyik.
 
A beiratkozás és a Könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesen vehetők igénybe. Az esetlegesen felmerülő díjak (pl. könyvtárközi kölcsönzés esetén postaköltség; nyomtatás, fénymásolás, késedelmi díj) az Olvasót terhelik.
 
Az igénybe vehető könyvtári szolgáltatások:
 
Könyvek kölcsönzése, helyben használata, illetve fénymásolásra való kölcsönzése
 
Időszaki kiadványok (újság, folyóirat) helyben használata, illetve fénymásolásra való kölcsönzése
 
Audiovizuális dokumentumok kölcsönzése, illetve órai használatra való kölcsönzése
 
Elektronikus dokumentumok kölcsönzése, helyben használata
 
Előjegyzés
 
Könyvtárközi kölcsönzés (esetenként díjköteles)
 
Az olvasóterem használata
 
Elektronikus katalógus használata (Szirén integrált könyvtári rendszerben)
 
Kiállítás szervezése, tartása
 
Találkozók helyszínbiztosítása
 
Könyvtárhasználati óra tartása
 
Számítógép-használat
 
Kis terjedelmű nyomtatás (legfeljebb 10 oldal; díjköteles). Nagyobb terjedelmű reprográfiai szolgáltatás a jegyzettárban vehető igénybe.
 
Internethasználat
 
Irodalomkutatás
 
Referensz tájékoztatás
 
A kölcsönzött dokumentumokat (legfeljebb 10 db) a könyvtárosnak be kell mutatni mind kölcsönzéskor, mind visszahozatalkor. A kölcsönzés és a visszahozatal a könyvtári adatbázisban az Olvasó nevén rögzítésre kerül.
 
A helyben használható szolgáltatásokhoz (olvasóterem, internet, nyomtatás, fénymásolás, katalógus stb.) beiratkozni nem szükséges, de csak beiratkozott Olvasó kölcsönözhet, ide értve a fénymásolásra, órára való kölcsönzést is.
 
A keresett, de épp kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzés kérhető. A beérkezésről az Olvasót e-mailben értesítjük. Az előjegyzett könyveket legfeljebb egy hétig őrizzük.
 
A kutatáshoz huzamosabb ideig használt dokumentumok igény esetén a név és a dátum feltüntetésével az asztalokon kigyűjthetők és félretehetők, azonban más olvasó helyben használati, illetve kölcsönzési igénye elsőbbséget élvez. A dokumentumokat félretetetni legfeljebb 2 hónapig lehet, ennek lejárta után, amennyiben az olvasó igényét nem hosszabbítja meg, a könyvek visszaosztásra kerülnek.
 
Kölcsönzési határidő: 1 hónap. Lejártakor hosszabbításra van lehetőség, amennyiben a kívánt dokumentumra nincs előjegyzés. A hosszabbítás e-mailben vagy telefonon is történhet a Könyvtár elérhetőségein. A kölcsönzési határidő közelgő lejártára a Könyvtár az Olvasót nem figyelmezteti; annak nyomon követése az Olvasó feladata! Felszólítást kizárólag beérkezett előjegyzés, illetve jelentős késedelem esetén küldünk.
 
A tananyag részét képező és/vagy kötelező irodalom legfeljebb 2 hétre kölcsönözhető. Hosszabbítani nem lehetséges.
 
A végzős hallgató köteles legutolsó vizsgája után a kikölcsönzött dokumentumokat hiánytalanul visszaszolgáltatni a Könyvtárnak, illetve fennálló tartozásait rendezni. Ellenkező esetben nem kaphatja kézhez diplomáját.
 
A fénymásolásra elvitt dokumentumokat a nyitvatartási időn belül vissza kell hozni, és a könyvtárosnak leadni.
 
Az elveszett vagy megcsonkított műveket a kölcsönző azonos kiadású másik példánnyal, ha pedig erre nincs mód, úgy a műről készített és bekötött fénymásolattal köteles pótolni. Amennyiben a mű kereskedelmi forgalomban kapható, annak aktuális beszerzési árát is megtérítheti a szállítási költséggel együtt.
 
A lejárati időn túl visszahozott könyvek után késedelmi díjat kell fizetni, amely 10 Ft / könyv/ nap.
 
Aki a Könyvtárból anélkül visz el dokumentumot, hogy a könyvtárosnak bemutatná, megsérti a Könyvtár rendjét, ezért annak használatából kizárásra kerül.
 
A Könyvtárral szemben fennálló tartozás (lejárt kölcsönzési határidő, elvesztett dokumentum, illetve a késedelmi díj megfizetésének elmulasztása) rendezéséig a Könyvtár szolgáltatásai nem vehetők igénybe.
 
Nem lehet kölcsönözni a folyóiratokat, a muzeális értékű dokumentumokat, a bibliagyűjtemény részeit és a kézikönyvtári állományt (piros jelzőszalagos).
 
A levett dokumentumokat távozáskor az asztalokon kell hagyni. Visszaosztásuk a könyvtáros feladata.
 
Tilos a kölcsönzött vagy helyben használt dokumentumokba beleírni, aláhúzni, azokat más módon megrongálni.
 
A Könyvtár termeiben tilos az étkezés és a munkát zavaró hangos beszéd.
 
A nyitvatartási időn túl a Könyvtárban Olvasó nem tartózkodhat.
 

Köszönjük az együttműködést!

 

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!